Recyklácia / odber stavebného odpadu

Naša firma pôsobí v oblasti recyklácie odpadov od roku 2005. V roku 2011 sme uviedli do prevádzky recyklačný závod LIPTOV v priemyselnej zóne Okoličné. Spolu s týmto krokom sme rozšírili skupiny spracovávaných odpadov o ďalšie stavebné odpady kategórie „O“, takže v súčasností pokrývame všetky rozhodujúce podskupiny v skupine stavebných odpadov 17 a niektoré odpady v skupine 01 odpady z ťažby a ďalšie.

Súčasťou strediska je zariadenie na zber odpadov, na ktoré má spoločnosť udelený platný súhlas – Rozhodnutie Okresného úradu Lipt. Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-LM-OSZP-2021/006653-002 PM zo dňa 27.5.2021. V zmysle súhlasu Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP č. OU-LM-OSZP-2024/003128-004 zo dňa 17.4.2024 na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle § 97 ods. 1 písmena c) zákona o odpadoch zhodnocujeme činnosťou R5 a R13 stavebné odpady drvičom QJ 340, triedičom QA 240 a SMDTL Resta. Stavebný odpad je spracovávaný, separáciou cudzorodých častíc, drvením, triedením a praním na požadované frakcie. Zo stavebného odpadu tak vznikajú výrobky – recyklované kamenivo, ktoré sú spätne dodávané do stavebnej výroby. Výrobky odpovedajú normám platným v stavebníctve.

V skratke :

  • zber, drvenie, triedenie, spracovanie a recykláciu stavebného odpadu
  • predaj recyklovaného kameniva vhodného na opätovné použitie v stavebníctve

Po dohode: rozoberanie stavieb, búracie, demolačné práce špeciálnou technikou, výkopové a zemné práce, odvoz stavebného odpadu našou dopravou

Tieto služby poskytujeme na našom recyklačnom stredisku Okoličné.

Odber odpadov na zhodnotenie

Výroba,recyklácia a predaj kameniva - profesionálna recyklácia odpadu ISO & spol - isospol.sk

Podmienkou prijatia stavebných a demolačných odpadov je uzavretie zmluvy (resp. objednávky) medzi objednávateľom (t.j. pôvodcom alebo držiteľom odpadu) a prevádzkovateľom zariadenia (t.j. ISO & spol, s.r.o). Pred uzavretím tejto zmluvy je možné prijatie odpadu na spracovanie len pri platbe v hotovosti po odvážení každého vozidla. (Využíva sa pre jednorazový príjem alebo príjem od drobných pôvodcov – platba cez registračnú pokladňu). V tomto prípade bude poplatok za uloženie inkasovaný ako okamžitá hotovostná platba.

Stavebný odpad navážaný na recyklačný závod nesmie obsahovať škodliviny, jedy, toxické látky, jedovaté chemikálie, azbest, odpady z umelých hmôt, odpady z gumy, materiál nestavebného charakteru a pod. Odpad znečistený inými zložkami (komunálny odpad, nebezpečný odpad, a pod.) nebude prevzatý na stredisko recyklácie. V prípade, že sa znečistenie odpadu zistí až po vysypaní odpadu z vozidla, pôvodca odpadu je povinný okamžite ho naložiť a odviesť na svoje náklady na oprávnenú skládku.