Predaj recyklovaného kameniva

Výstupným produktom recyklácie je recyklované kamenivo (betónové, asfaltové, zmesové a prírodné) podľa druhu stavebného odpadu na vstupe v štruktúre od 0 do 175 mm, v závislosti na nastavení rozmeru uzavretia čeľustí, spĺňajúce technické parametre normy EN 13242 – vo frakciách 0/63 mm, 0/90 mm a 0/125 mm, prípadne i iné v závislosti na nastavení štrbiny drviča. Výstupné výrobky je možné použiť priamo v stavebníctve, alebo sa môže následne upravovať na triediči na frakcie požadované prípadným zákazníkom. Výstupným produktom procesu je drvené/triedené recyklované kamenivo spĺňajúce podmienky normy EN 13242 – kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest v požadovaných frakciách. V zmysle platného plánu skúšok sú dodávateľsky vykonávané skúšky vlastností kameniva v laboratóriách. Skúšky sa vykonávajú v zmysle platných noriem a zhodu výrobku s technickými špecifikáciami preukazujeme vystavením vyhlásenia o parametroch k danému výrobku v súlade normou EN 13242.

Druhy recyklovaného kameniva

  • Recyklované kamenivo – betónový recyklát 0/90
  • Recyklované kamenivo- asfaltový recyklát 32/63
  • Recyklované kamenivo- asfaltový recyklát 0/32
  • Recyklované kamenivo – zmesový recyklát 0/90
  • Zemina triedená 0/63
  • Zemina kamenistá nad 63

Cenník

ISO & spol, s.r.o.

Recyklačné stredisko OKOLIČNÉ

Za mostom (na konci priemyselnej zóny, vedľa Tatry Betón)

031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Bc. Peter Benko
tel: +421 911 600 711

email: recok@isospol.sk