Výroba a predaj kameniva

Spoločnosť ISO & spol, s.r.o. sa popri svojej činnosti zameriava najmä na výrobu a predaj certifikovaného prírodného kameniva v zmysle normy EN 12620 kamenivo do betónu a normy EN 13242 kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Máme zavedenú vnútropodnikovú kontrolu viď .Certifikát zhody systému riadenia výroby 1301-CPR-0831. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. vykonáva priebežný dohľad nad výrobou kameniva, plánovanými skúškami, preveruje či vyrobené kamenivo spĺňa deklarované parametre a je vyrobené v súlade s technickými špecifikáciami a v zmysle zákona o stavebných výrobkoch.

Kvalita kameniva vyrábaného v spoločnosti ISO & spol, s.r.o. musí byť sústavne overovaná skúškami. Toto overovanie jednotlivých vlastností kameniva, kvality jednotlivých frakcií sa zaisťuje pomocou plánovaných skúšok a na základe ich výsledkov sú prijímané opatrenia, ktoré majú za účel udržať, prípadne vylepšiť kvalitu výrobkov. Plánované skúšky sa vykonávajú v priebehu výroby s cieľom sústavného overovania vlastností vyrábaného kameniva podľa príslušných technických špecifikácií. Výrobca vydáva vyhlásenia o parametroch výrobku v súlade s platnou legislatívou.

Druhy predávaného kameniva

1.Kamenivo do betónu – kamenivo prané 0/4 – EN 12620

 • kamenivo prané 4/8
 • kamenivo prané 8/16
 • kamenivo prané 16/22

2. Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest – EN 13242

 • kamenivo prané 0/4
 • kamenivo prané 4/8
 • kamenivo prané 8/16
 • kamenivo prané 16/22
 • štrkodrvina nepremývaná 0/63
 • štrkodrvina nepremývaná 0/90
 • štrkodrvina nepremývaná 0/125
 • štrkodrvina triedená nepremývaná 63/125
 • štrkodrvina triedená nepremývaná 0/32
 • štrkodrvina triedená nepremývaná 32/32

Kontakt

Recyklačné stredisko OKOLIČNÉ

Za mostom (na konci priemyselnej zóny, vedľa Tatry Betón)
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Bc. Peter Benko
tel: +421 911 600 711

email: recok@isospol.sk